--> Skip to main content

Posts

Showing posts from November 9, 2022


മണ്ണാറശ്ശാല ഐതിഹ്യം - Story Of Mannarasala Naga Temple In Malayalam

മണ്ണാറശ്ശാല ഐതിഹ്യം - Story Of Mannarasala Naga Temple In Malayalam. The temple is a divine abode of nagas in Kerala. ദമ്പതികളായിരുന്ന വസുദേവനും ശ്രീദേവിയും സന്താനദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഈശ്വരഭജനവുമായി കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇല്ലത്തിനടുത്തുള്ള കാവിലെ  നാഗരാജാവിനെ ആയിരുന്നു ഇവർ പൂജിച്ചു പോന്നിരുന്നത്.  ഈ സമയത്താണ്‌ ചുറ്റുമുളള വനത്തില്‍ കാട്ടുതീ പടർന്നത്.  അഗ്നിയില്‍ പെട്ട് മരണവെപ്രാളത്തിൽ വന്ന  നാഗങ്ങളെ കണ്ടു  ദമ്പതികള്‍ പരിഭ്രമിച്ചുവെങ്കിലും തങ്ങളാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ പരിചരിച്ചു സംരക്ഷിച്ചു .  സർപ്പ പ്രീതിയാൽ ശ്രീദേവി അന്തർജ്ജനം ഗർഭവതിയാവുകയും രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു . ഒരാൾ മനുഷ്യശിശുവും മറ്റെയാൾ അഞ്ചുതലയുളള സര്‍പ്പശിശുവും ആയിരുന്നു.  മനുഷ്യശിശു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക്‌ കടന്നു. സർപ്പശിശു ഇല്ലത്തെ നിലവറയിൽ നാഗരാജാവായി പൂകുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നാഗരാജാവ്‌ ചിരംജീവിയായി വാഴുന്നു എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.  നിലവറയില്‍ കുടികൊള്ളുന്ന നാഗരാജാവിനെ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നേരിട്ടുകാണാന്‍ മാതാവിന്‌ അവസരം നല്‍കിയതിന്റെ ഓര്‍മയ്ക്കായാണ് ആയില്യം നാള്‍ പൂജ.

Lalitha Sahasranamam Dhyanam In Malayalam

Lalitha Sahasranamam Dhyanam is chanted in the evening for attaining peace and prosperity. Here is the Lalitha Sahasranamam Dhyanam in Malayalam lyrics or text. The prayer is chanted for good health and also for desire fulfillment. ഓം സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം   ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത് -          താരാനായകശേഖരാം   സ്മിതമുഖീ - മാപീനവക്ഷോരുഹാം   പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകംരക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം   ധ്യായേത് പരാമംബികാം . ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത്   ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം   സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകലസുരനുതാം സർവ്വസമ്പത്പ്രദാത്രീം . സകുങ്കുമവിലേപനാമളികചുംബികസ്തൂരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷോജ്ജ്വലാം ജപാകുസുമഭാസുരാം   ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം . അരുണാം കരുണാതരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാം അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈ - രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം !  

Huttari Festival 2023 Date In Kodagu District Of Karnataka - Importance - How Is Huttari Observed?

Huttari is a harvest festival observed in Kodagu district and nearby regions of Karnataka. The festival is observed when Rohini nakshatra falls on the full moon day in Margashirsh month (November – December). The festival is associated with ‘puthari’ or new paddy. Puthari is celebrated in the Kodava month of Birchiyar, which falls in November and December. Huttari Festival 2023 date is December 25/26. Rice cultivation is a community-oriented activity — one had to rely on neighbors to help with transplanting and harvesting. So, you find that many of the customs — the dances, feasts, the bringing in of new household implements and so on — are all directed at building solidarity. It’s also a time when people reconnect with our own clans; the dudi patkaras (traditional singers) walk from one ancestral home to another, singing the histories of clans, re-establishing our links with our heritage, and the land. The festival marks the harvesting of paddy. The paddy is first offered to the t

Kandankary Kavu Devi Temple – History – Festival

Kandankary Kavu Devi temple is located at Kandamkari or Kandamkary near Champakulam in Alappuzha district, Kerala. The main deity in this ancient temple is Kavilamma – Mother Goddess Bhagavathy. The annual Thrikartika festival held in Malayalam Vrischika masam (November – December) is of great importance in the temple. As per local history, Kunchan Nambiar originator of Ottamthullal art form is resided in this this temple for a long time. While he was staying there, he composed several songs for Ottanthullal. The temple has a chathura sreekovil, chuttambalam, namaskara mandapam, temple pond, kodimaram and shrines of upa devatas. This is a typical Kerala style ancient temple. The annual festival in the temple is famous for ezhunnallathu, melam, traditional performing art forms of Kerala and arattu ceremony. Kandankary Kavu Devi Temple – History നന്ദികാട്ടുകുടുംബത്തില് യോഗാഭ്യാസിയും , ദേവീഉപാസകനും , മന്ത്രസിദ്ധി ഉള്ളതുമായ ഒരു യോഗീശ്വരന് ‍ താമസിച്ചിരുന്നു . അദ്ദേഹം കുടമാളൂര

Guruthipala Perurkavu Durga Bhagavathy Temple

Guruthipala Perurkavu (Peroor Kavu) Durga Bhagavathy temple is located at Guruthipala near Chalakudy in Thrissur district, Kerala. The shrine is dedicated to Goddess Durga. The annual Thrikarthika festival held in Malayalam Vrischika masam (November – December) is of great importance in the temple. The shrine is one among the 108 Durgalayas in Kerala. The temple is under the management of Kerala Kshetra Samrakshana Samiti . The temple has a chathura sreekovil, chuttambalam, namaskara mandapam, temple pond and shrines of upa devatas. The annual festival in the temple is famous for ezhunnallathu, melam, traditional performing art forms of Kerala and arattu ceremony. Navratri, Thiruvathira, Vishu and Thiruvonam are of importance in the temple.

Sacred Mud Prasadam At Kukke Subramanya Temple In Karnataka

Kukke Subramanya temple in Karnataka is dedicated Subrahmanya or Kartik and is an important snake worship center in the region. The temple lies on the banks of Dhara River. The shrine is also dedicated to Vasuki, an important serpent deity in Hindu religion. The shrine is famous for mud prasadam. The mude prasadam is found at the northeast corner of the Kukke Subramanya temple complex. The shrine of Adi Subramanya is located here. Within the shrine are a snake pit and two ancient anthills believed to have medicinal properties. Mud from the ant hill is available as Mruthika prasadam for devotees. It is believed to cure all kinds of skin diseases and bless a devotee with good health.

Pashu Jnana In Saiva Siddhanta

Pashu Jnana is the level of knowledge in Saiva Siddhanta. Saiva Siddhanta classifies knowledge as threefold Pasanjnana – knowledge of worldly phenomena Pashu Jnana – knowledge of the self Patijnana – knowledge of Shiva. The first one is the lower knowledge, the second higher knowledge and the third the highest. The jiva-chit (atma) Shakti (potential power) enables the self to enter into objects through the mind and senses, but into objects through the mind and senses, but such knowledge is limited and conditioned.   But Pashujnana or the knowledge of the self, is different from the knowledge of the internal organs. Through its cognitive instruments, the self obtains discursive, demonstrative and finite knowledge, as compared with infinite, unconditioned and unlimited patijnana, which leads one to liberation and kinship with Shiva. The self knows through the constraints of its intellect and egocentricity. So Shiva cannot be known by the atma through its cognitive instruments

Kala Bhairava Ashtami 2023 Date - Importance of Mahakal Bhairav Ashtami - Kaal Bhairav Jayanti in 2023

Kala Bhairava Ashtami, or Mahakaal Bhairav Ashtami, is the most auspicious day dedicated to Lord Kaala Bhairava – a manifestation of Lord Shiva. In 2023, Kala Bhairav Ashtami and Kaal Bhairav Jayanti is on December 5. Kal Bhairav is the God of Time – Kal means ‘time’ and ‘Bhairava’ the manifestation of Shiva. Ashtami after Purnima, the eighth day after full moon, is considered the ideal day to propitiate Kala Bhairav. It must be noted that Kalashtami is observed on the eighth day after the full moon in all months by Shiva devotees. Legend has it that it Lord Shiva in the form of Mahakaleshwar chopped off the fifth head of Brahma and performed penance on this day. There are several legends regarding the reason for chopping off the fifth head of Brahma. One legend has it that the Trimurti – Brahma, Vishnu, and Shiva once had an argument over who is the most powerful. During the argument, Brahma uttered a remark which enraged Shiva. Suddenly, he produced Bhairava from his bo

Daily Food Offering Or Naivedya At Kukke Subramanya Temple

Kukke Subramanya temple, located on the banks of Kumaradhara River, is an important serpent shrine in Karnataka. The temple famous for Naga or snake worship has some unique food offerings and the same food is served to devotees. Bali naivedya is offered on Ashlesha nakshatra day in Kannada month between 6:30 AM and 10:30 AM. The Bali naivedya is apoopa or anarsa – a deep friend sweet made from rice flour and jaggery. The other offering is rice mixed with turmeric and made into balls. Large numbers of coconuts are also offered during this period. The main food offering in a day is between 10:00 AM and 12:15 PM and this is known as Maha Naivedyam – this is a complete Kannadiga lunch with rice, sambar, rasam, vegetable curries, chutneys, dry vegetable, sweets and payasam. The food offered as naivedyam is later served for free to devotees till 2:00 PM.

മണ്ണാറശാല ഉരുളി കമിഴ്ത്തൽ വഴിപാട് – Mannarasala Uruli Kamazhthal Vazhipadu For Begetting Children

A short note on the uruli kamazhthal vazhipadu for begetting children at the famous Mannarasala temple in Kerala. മണ്ണാറശാല പ്രത്യേക വഴിപാടാണ് ഉരുളി കമിഴ് ‌ ത്തൽ . സന്താനഭാഗ്യത്തിനാണ് ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത് . വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന   ദമ്പതികള് ‍ ക്കു ഓട്ടുരുളി ക്ഷേത്രത്തില് ‍ നിന്നും നല് ‍ കുന്നു .  താളമേളവാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിന് ‌ ചുറ്റും മൂന്ന് ‌ തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ‌ ഉരുളി നാഗരാജാവിന്റെ നടയിൽ സമർപ്പിക്കണം . തുടര് ‍ ന്ന് ‌ ദമ്പതികള് ‍ ഇല്ലത്തു ചെന്ന് ‌ അമ്മയെ ദര് ‍ ശിച്ച് ‌ ഭസ്മം വാങ്ങി അനുഗ്രഹം തേടണം . നടയ്ക്കു   വച്ച   ഉരുളി പിന്നീട് ‌ അമ്മ നിലവറയില് ‍ കമഴ്ത്തിവെയ്ക്കും .  കുട്ടിയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം മാസം വന്ന് , ഉരുളി നിവർത്തണമെന്നാണു വിശ്വാസം .

Goddess Chandeshwari In Hinduism

Goddess Chandeshwari is a powerful manifestation of the Mother Goddess Shakti. Information about Goddess Chandeshwori is found in the Skanda Purana. Temples dedicated to this form of Goddess is found in Nepal. Popular Story Of Goddess Chandeshwari A demon named Chanda unleashed reign of terror on earth after getting a boon of invincibility from Shiva. Human beings, saints and demigods approached Brahma for a solution. He directed them to the Chandeshwari form of Mother Goddess Shakti who was residing in the Raktachandana forest in Nepal. Sage Narada went and informed the demon about the plan of the demigods. The prayers of human beings, saints and demigods were answered by Goddess Chandeshwori. She agreed to free earth from the rule of the demon. At the very moment, demon Chanda reached the forest. The Demigods took the form of birds and flew away fearing persecution by the demon army. A battle ensued between the demon and Goddess. Goddess took the form of a tree which was cu

മണ്ണാറശാല അമ്മ – മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ കാവ് – The Mother Priest At Mannarasala Naga Temple And The Grove

A short note on the Mother Priest At Mannarasala Naga Temple And The Grove in Malayalam. സ് ‌ ത്രീയാണ്   മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരിണി . ' മണ്ണാറശാല അമ്മ ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂജാരിണി ഭക് ‌ തർക്കു നാഗദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപമാണ് . പുലർച്ചെ ഇല്ലത്തെ നിലവറയിലും തെക്കേ തളത്തിലും വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് . കന്നി , തുലാം , കുംഭ മാസങ്ങളിലെ ആയില്യവും ശിവരാത്രിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷദിനങ്ങൾ . മണ്ണാറശാല ആയില്യത്തിനു നടത്തുന്ന എഴുന്നള്ളത്തു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് . ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രസിദ്ധമായ ആയില്യം എഴുന്നളളത്ത് . നാഗരാജാവിന്റെയും മറ്റു നാഗദൈവങ്ങളുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലത്തെ തെക്കേ തളത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത് . പരിസ്ഥിതിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സംരക്ഷിതകേന്ദ്രങ്ങളാണു കാവുകൾ . പതിനാലു ഏക്കറോളം വരുന്ന കാവിനുള്ളിലാണു മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രവും ഇല്ലവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് . വാസുകീ ചൈതന്യത്തെ സങ്കൽപ്പിച്ചു ശൈവപൂജാ രീതിയാണ് മണ്ണാറശാലയിൽ . നാഗരാജാവിന്റെ ശ്രീകോവിലിനു വടക്കു വശത്തു മറ്റൊരു ശ്രീ

Food Offering Or Bhog At Raghunathji Temple At Devprayag – Uttarakhand

The food offering or bhog at the famous Raghunathji temple At Devprayag in Uttarakhand is similar to the Badrinath Temple. The main food offerings are rice-based dishes, mewa and lentils are the main offering in the temple. Due to the scarcity of vegetables and green leaves they are only offered when available. Kheer is offered daily in the morning and is prepared from rice and milk. Doodh baath is offered at night daily. In Paush month (December – January), every morning urad dal khichdi and sesame or til ladoos are offered.

Dreaming Of New Born Baby Girl – Meaning

Dreaming of new born baby girl is a good omen as per dream meaning and interpretation. The dream is a sign of success, hope and good luck. You can expect additional responsibilities. It also means desire fulfillment. Dreams of new born baby girl and you are holding it means arrival of a new member in your life will soon change your life perception and understanding. Dreaming of new born baby girl and crying means there will be some kind of unexpected problems in life or you might be thrust with something you hate to do or detest. It also means change of life plans. Dream of new born baby girl and he is playing and laughing is a sign of upcoming positive changes in life. It also means desire fulfillment. Dream of new born baby girl by those who are hoping to get pregnant or adopt is a positive signal. It means you will get pregnant soon. The dream is asking you to be positive and to remain determined. Please note that talking, watching, thinking intensely about new born baby gir

Dreaming Of Eating Needles – Meaning

Dreaming of eating needles is a bad omen as per dream meaning and interpretation. The dream means sudden problems in your life especially those created by unwanted talks. It also means gossip and unwanted politics will boomerang on you. Dreams of eating needles also means a very tough situation and it might force you to do the unthinkable. Dream of eating needles and you see color, light, incense etc means participating in weird rituals. It also means someone cheating you in the name of religion or rituals. Dreaming of eating needles and you see blood and other nasty things means depression or suicide thoughts. It also means your will severe life challenges in near future and you will not be prepared for it. Dreams of eating needles and you see other people mean fun going wrong. It also means trying to over smart or showing off will result in embarrassment and your downfall.

Why Creation Will Always Remain A Mystery?

We must remember that creation will always remain a mystery. Why this creation? No one can tell. We cannot say that it is for the Bhagavan’s own enjoyment, for He does not enjoy anything outside of Himself. He is perfect and pure Consciousness. Neither can there be another enjoyed, for the enjoyer must be conscious, and whatever is conscious is Bhagavan, the One without a second. Nor can we say it is to secure moksha, because in its very nature creation is opposed to moksha, it meaning bondage. Furthermore, the question itself is illogical. Creation is maya, delusion. As long as we are under the influence of maya, how can we expect to explain the illusion? The dreamer cannot explain the dream. He must first wake up. And when we wake up, the question loses all its importance. Then the universe will be seen as a mirage. It loses its significance; it is of no more account than a little mud puddle. He who knows the Truth becomes blissfulness itself. He finds all enjoyment in himself and

Dreaming Of Neighbours Death – Meaning

Dreaming of neighbours death is a warning sign as per dream meaning and interpretation. The dream means you will soon get to hear some bad news about your neighbors. It also means sudden problems in the house or houses of your neighbors resulting in lack of peace and tension in your home. Dreams of neighbours death means you will be forced to rethink your life goals and priorities. It also means fear of death in near future. Dream of neighbours death and you see in the dream means you will have to drop your plans suddenly due to some mishap or death in the neighborhood. It also means you will have additional responsibilities and you will need to help a neighbor. Dreaming of neighbors death and you are not seen in the dream means something bad happening with your neighbors when you are away from home. Dreams of neighbors death and you wake up happy means you will defeat your enemies. It also means bad luck or accident to a neighbor with whom you had a fight. Please note that tal

Dreaming Of Neighbours – Meaning

Dreaming of neighbours is both positive and negative as per dream meaning and interpretation. The dream means you will have to help or cooperate with your neighbors in near future. It also means some kind of serious interaction with your neighbours soon. Dreams of neighbours and you are seen angry means some kind of problem with your neighbors turning out to be a serious issue. Dream of neighbors and you are seen happy means success, get together or happy occasion. Dreaming of neighbours and you are dressed up or seen holding things mean vacation or picnic. Dreams of children of neighbors and you are angry means children might cause some kind of problems for you. It also means fight among children. Dream of neighbors and you are all worried or running means trouble in neighborhood due to natural calamity or due to activities of gangs. Dream of neighbors in your house means your neighbors might face serious problems and you will have to give them space in your home. Please not

Dreaming Of New Born Baby Boy – Meaning

Dreaming of new born baby boy is a good omen as per dream meaning and interpretation. The dream is a sign of hope and good luck. You can expect additional responsibilities. It also means desire fulfillment. Dreams of new born baby boy and you are holding it means arrival of a new member in your life will soon change your life perception and understanding. Dreaming of new born baby boy and crying means there will be some kind of unexpected problems in life or you might be thrust with something you hate to do or detest. It also means change of life plans. Dream of new born baby boy and he is playing and laughing is a sign of upcoming positive changes in life. It also means desire fulfillment. Dream of new born baby boy by those who are hoping to get pregnant or adopt is a positive signal. It means you will get pregnant soon. The dream is asking you to be positive and to remain determined. Please note that talking, watching, thinking intensely about new born baby boy during daytim

16 November 2022 Tithi – Panchang – Hindu Calendar – Good Time – Nakshatra – Rashi

Tithi in Panchang – Hindu Calendar on Wednesday, 16 November 2022 – It is Krishna Paksha Ashtami tithi or the eighth day during the waning or dark phase of moon in Hindu calendar and Panchang in most regions. It is Krishna Paksha Saptami tithi or the seventh day during the waning or dark phase of moon till 2:46 AM on November 16. Then onward it is Krishna Paksha Ashtami tithi or the eighth day during the waning or dark phase of moon till 4:36 AM on November 17. (Time applicable in all north, south and eastern parts of India. All time based on India Standard Time.)  Good – Auspicious time on November 16, 2022 as per Hindu Calendar – There is no good and auspicious time on the entire day.  Nakshatra  – Aslesha or Ayilyam nakshatra till 4:57 PM on November 16. Then onward it is Magha or Makam nakshatra till 7:06 PM on November 17. (Time applicable in north, south and eastern parts of India).  In western parts of India (Maharashtra, Gujarat, Goa, north Karnataka and south Rajas