--> Skip to main content

Posts

Showing posts from August 9, 2022


Ashtami Rohini Vratam In Malayalam - അഷ്ടമിരോഹിണി വ്രതാനുഷ്ഠാനം

How to observe Ashtami Rohini Vratam in Malayalam is given below. ലോകരക്ഷാർഥം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച ദിനമാണ് അഷ്ടമിരോഹിണി . അഷ്ടമി രോഹിണി വ്രതാനുഷ്ഠാനം അഷ്ടമിരോഹിണിയുടെ തലേന്ന് സൂര്യാസ്തമനം മുതൽ വ്രതം ആരംഭിക്കാം . അത്താഴത്തിനു ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പഴമോ പാലോ കഴിക്കാം . പിറ്റേന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലോടെയോ   ലഘുഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം . ഈ ദിനത്തിൽ കഴിയാവുന്നത്ര തവണ ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ് . ' ഓം നമോ നാരായണായ ' എന്ന അഷ് ‌ ടാക്ഷരമന്ത്രവും ' ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ' എന്ന ദ്വാദശാക്ഷര മന്ത്രവുമാണ്     മൂലമന്ത്രങ്ങള് ‍ .  അഷ്ടമിരോഹിണി ദിനത്തിൽ ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയോടെ ശ്രവിക്കുന്നതും ജന്മാന്തര പാപങ്ങൾ അകറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസം . വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം , ഹരിനാമകീർത്തനം , ഭഗവദ്ഗീത , നാരായണീയം എന്നിവ   പാരായണം ചെയ്യുന്നതും നന്ന് . അഷ്ടഗോപാല മന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും 41 തവണ ജപിക്കുന്നത് സദ് ‌ ഫലം നൽകും . ദിനം മുഴുവൻ ഭഗവൽ സ്മരണയിൽ കഴിച്ചു

Malayalam Nagendra Haraya Trilochanaya Lyrics With meaning

The prayer starting with the lines Nagendra Haraya Trilochanaya is a very popular prayer dedicated to Bhagavan Shiva. Here is the Malayalam lyrics text of Nagendra Haraya Trilochanaya with meaning of each line. നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ   തസ്മൈ ന - കാരായ നമഃശിവായ നാഗത്തെ മാലയായി ധരിച്ചവനും മൂന്നു കണ്ണോടു കൂടിയവനും   ശരീരം മുഴുവൻ ഭസ്മം ധരിച്ചവനും   മഹേശ്വരനും നാശമില്ലാത്തവനും ശുദ്ധനും ദിക്കുകളെ അംബരമാക്കുന്നവനും     നകാര - ഭൂമി - രൂപിയുമായ ശിവനെ നമിക്കുന്നു . മന്ദാകിനീസലിലചന്ദന ചർച്ചിതായ   നന്ദീശ്വര പ്രമഥനാഥ മഹേശ്വരായ മന്ദാരപുഷ്പ ബഹുപുഷ്പ സുപൂജിതായ തസ്മൈ മ - കാരായ നമഃശിവായ    ഒഴുകുന്ന ഗംഗാജലത്താലും ചന്ദനത്താലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും നന്ദികേശ്വരന്റെയും പ്രമഥന്മാരുടെ നാഥനും മഹേശ്വരനും മന്ദാരം തുടങ്ങിയ പുഷ്പങ്ങളാൽ പൂജിതനും മകാര - ജലം - രൂപിയുമായ ശിവനെ നമിക്കുന്നു . ശിവായ ഗൗരീവദനാരവിന്ദ - സൂര്യായ ദക്ഷാധ്വരനാശകായ ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ   തസ്മൈ ശി - കാരായ നമഃശിവായ മംഗള

Ulanadu Sree Krishna Temple – Offerings – Pujas – Contact Number

Ulanadu Sree Krishna temple is located at Ulanadu near Pandalam in Pathanamthita district, Kerala. The temple is dedicated to Bhagavan Sri Krishna. A unique offering in the temple is uri for desire fulfillment. Sweets are offered in clay pot which is hung using a rope. Ulanadu Sree Krishna Temple Contact Number – 7902269122 The sankalpam of Bhagavan Sri Krishna here is that of Bala Gopala form. The pratishta or murti itself is in child form. The temple has witnessed certain miracles including the flying of eagle around temple (representing Garuda the vahana of Vishnu Bhagavan) during the consecration of the temple. The main puja in the temple is Maha Sudarshana prapti puja and it is performed on Rohini nakshatra day in Malayalam month. On the day, devotees offer uri. The offerings in the uri are first offered to the deity in the temple. It is then given to a small child and later it is distributed to other people. People offer palpayasam or sweet made using milk and rice to ret

Dattilam – Ancient Text On Music In Hinduism

Dattilam, ascribed to Sage Dattila, contains the essence of the science of music and is an important text on music in Hinduism. The book was first published in the Trivandrum Sanskrit Series in 1930. Bharata mentions Dattila among his sons. Dattilam contains 243 verses. It is said that Brahmadeva handed it over to Narada and other sages who brought it on the earth. In the text, Gandharva is defined as the group of notes in conjunction with words, and employed with avadhana (attention), which consists of svara (musical note), tala (beat) and laya (time of pause in music). While treating the topic relating to svara, Dattila refers to its various elements, adjuncts and associates. Twenty-two tones of three or octaves or registers, viz., mandara, Madhya and tara (lower, middle and higher) are manifested in a progressively higher pitch, in case of the human voice, but in the case of vina (lute), the high tone would be manifested from the position of strings lower and lower. These partic

Pilleronam – Onam Of Children – പിള്ളേരോണം

Pilleronam meaning Onam of children is held on the Thiruvonam nakshatra day in Karkidaka Masam. This is 28 days before the original Thiruvonam festival in Chinga Masam. Pilleronam 2024 date is August 19. Pilleronam is celebrated with wearing new clothes, pookalam and elaborate sadya. In olden days, the preparation for onam began with Pilleronam. As per some belief, pilleronam is dedicated to the Vamana Avatar of Bhagwan Vishnu. It must be noted that Thiruvonam in Chingam is dedicated to the visit of Mahabali to see his subjects. Mahabali was pushed down to the netherworld by Vamana. A small pookalam is made in front of houses in traditional Hindu homes. Unniyappam, a sweet delicacy, is prepared on the day. In ancient times, the onam festival in Thrikkakara Vamana temple used to begin on the Thiruvonam nakshatra day in Karkidakam month and conclude after 28 days on Thiruvonam nakshatra in Chinga Masam. It is said that in ancient times Karkidakam was a month of struggle and p

Mooka Panchasati Text In pdf In Hindi

Mooka Panchasati is a very popular devotional text in Sanskrit and it is dedicated to Goddess Kamakshi. Below is the Mookapanchasathi text in pdf in Hindi. Mooka Pancha Sathi is read for attaining peace and prosperity. It is also chanted for achieve spiritual success. Link - Mooka Panchasati Text In pdf Mooka Pancha Sati consists of 500 verses and glorifies the divine beauty of Goddess Kamakshi who resides in Kanchipuram. It is believed that the text was composed by Mooka. The sholaka is chanted during worship of Mother Goddess especially on Tuesdays and Fridays. It is also chanted during the 9-day Navratri festival.

Sattvata in Hinduism

The word sattvata has several meanings in Hinduism. Sattvata means Balarama Yadava race Sri Krishna sattvatam varah (the foremost among the sattvatas) Vishnu as one who nourishes noble qualities A person endowed with noble qualities (sattva gunas) Who is an exclusive worshipper of Bhagavan Vishnu He how has no desire other than salvation In Bhagavata Purana, it is said that the sattvatas worship Brahman (the Ultimate Reality) as Bhagavan and Vasudeva. In the Mahabharata, Samkarshna is said to have introduced the sattvata rites to worship Vasudeva. Yamunacharya, one of the earliest preceptors of the Visistadvaita Vedanta, belonging to the 10th century CE., explains that those who worship Bhagavan with purity (sattva) are called Bhagavata or Sattvata. He counters the views which considered sattvatas as belonging to a low caste, earning their living from images. Manu considered them as children of a kshatriya woman and a vaishya. It is also held that they constructed templ

Satta In Vaisesika School

Satta is the essence of all being, including its reference all that exists. According to the Vaisesika School in Indian philosophy, this summum genus has, at its very opposite end, the individual particulars which have the least commonality. Between the Being and the individuals, there are the intermediary classes of species and particulars, each subclass being itself a member of a more general class in concentric circles of constituency. According to the Vaisesikas, the universals exist in their own right even when the particulars are absent. At the time of creation, the universals manifest themselves in the particulars. In other words, a universal constitutes the very essence that characteristically marks the particulars as members of a class. Advaita speaks of the satta-travidya (threefold classification of Being): Paramartha – the Supreme Brahman which is the real thing Vyavaharika – the empirically real Pratibhasika – the apparently real Of these three, the last one h

Chandigarh Lunar Eclipse Time on October 29, 2023 – Chandra Grahan time in Chandigarh on November October 28

A partial lunar eclipse, or Poorna Chandra Grahan, will be visible in Chandigarh on October 28 - October 29, 2023. The Chandra Grahan time in Chandigarh is from  1:05 AM on October 29 to 2:23 AM on October 29   – as per Indian standard time. The Grahan takes place during midnight and it is visible to the naked eye. Those Hindus following Grahan fasting and rituals need to follow it. All temples will remain closed 9 hours before the grahan and will only open next day morning after pujas and purification rituals. Detail Timing of Lunar Eclipse in Chandigarh on  October 29 ,  2023 clipse begins 1:05 AM on October 29 Mid Eclipse is at 1:44 AM Eclipse ends at 2:23 AM on October 29

Ancient Burial Monuments In Kerala – Megaliths

Megaliths, the ancient burial monuments, of Kerala belong to the Iron Age and generally date from 500 BCE to the early centuries of the Common Era. Grave goods comprising iron weapons and agricultural tools, pots and pans, etc, represent the religio-funerary beliefs and customs of the people. They are primitive tombs erected to honor the dead, indicating belief in life after death as well as spirit worship. Megalithic burials are of various types. Dolmenoid cists (grave structures of two or more upright stones supporting a horizontal slab), urn burials and menhirs (single-shaped, upright stones) etc., are found in other parts of South India, too, but rock-cut tombs, kudakklas (umbrella stones) and topiikkals (hat stones) are peculiar only to Kerala. The rock cut tombs are found in the lateritic zone of the districts of Thrissur, Malappuram and Kannur. They are known locally as pandukulis or pandukuzhi meaning pits of the Pandavas. They are roughly oblong or circular in plan and div

Panduranga Ashtakam Lyrics In Sanskrit – Hindi – Text In Pdf

Panduranga Ashtakam is dedicated to Bhagavan Vitthal who is worshipped at Pandharpur in Maharashtra. Below is the link to the Panduranga ashtakam prayer in Sanskrit – Hindi. The text is in pdf format. Link – Panduranga Ashtakam Lyrics The prayer is chanted for achieving peace and prosperity. It can be chanted in the morning or evening. It is believed that the chanting the prayer on Thursday morning and evening will help in a devotee to achieve desire fulfillment. It is chanted for those wishing to achieve spiritual success and moksha or liberation.

At What Time Hindu Temple Is To Be Closed In The Night As Per Traditional Rules?

As per traditional rules Hindu temples is to be closed around 7:30 PM – an hour and a half after sunset. But this rule is not followed by most temples due to commercialization. Some popular temples nowadays remain open late into the night to accommodate the huge number of devotees. The traditional belief is that once the sun sets humans are supposed to sleep. The deity never sleeps. But the deity roams around the area protecting its living beings from negative forces. Night is also the time when supernatural elements come out to hunt and eat. It is also the time when clash between the good and the evil take place. Night is also the time for rest and recuperation. So once the sunlight is not present, then temples are to be closed. Majority of the temples will remain closed during solar and lunar eclipses and will only open for darshan after 9 hours of the eclipse period.

What Time Does The First Bell/Chant Of The Day Rung In Hindu Temple?

The first bell is rung or the chant of the day usually begins at 5:00 AM. But there are no strict or single rule regarding this. There are temples that start the rituals at 3:30 AM. There are temples that open only after sunrise. Majority of the Hindu temples open at sunrise mostly between 5:30 AM and 6:00 AM. Some important temples around the world have their own specific time. Some temples open at Brahma Muhurta this can be between 3:00 AM and 3:30 AM. Each temple has its own specific time depending on the nature of murti worshipped in the temple and the rituals followed. There are also temples that never close. Majority of the temples will remain closed during solar and lunar eclipses and will only open for darshan after 9 hours of the eclipse period. So if you plan to visit a particular temple, then it is always better to find the specific opening time of that temple.

Dreaming Of Imprisonment – Meaning

Dreaming of imprisonment is a bad omen as per dream meaning and interpretation. The dream means you will be soon entering into a phase of life filled with difficulties and bad decisions. Dreams of imprisonments mean you need to keep the light of wisdom and spirituality burning to avoid pitfalls in life. You should avoid anger and short temper. Never act in haste. Dream of imprisonment and you can see yourself struggling means bad friendship or bad decisions will result in serious problems including damage to property or death of another person. You should avoid all kinds of illegal activities after the dream. Dreaming of imprisonment and you do not see yourself in the dream means you will be troubled by your enemies. You will be attacked suddenly both emotionally and physically. Dream of imprisonment and you wake up crying or terrified are a sign that you will get into trouble in an unknown place. You should avoid unwanted journeys and lonely places.

Dreaming Of Impending Doom – Meaning

Dreaming of impending doom is a kind of warning about future as per dream meaning and interpretation. Dreams of impending doom means financial damage, accident or problems in business or unhealthy competition in career. The dream also means unexpected changes and staying away from current location. Dreams of you caught struggling in an impending doom means you will face problems from opposite sex, fight with strangers or you will be blamed for something you had not done. Dream of impending doom and you see strangers means you can expect change of residence or transfer to a undesired location. Dreaming of impending doom and see people you known means you will face problems in relationship. A friend or relative might cheat you. It also means difference of opinion in family turns serious and ugly. Dream of impending doom and you are not present in the dream means you will make unwanted decisions which will spoil your career. You might also be asked to change the current residence

Meher Baba Teachings

A collection of teachings of Meher Baba Meher Baba taught the pre-eminence of love as the surest means to find God and one’s true self. Religion has an outer shell or form, its shariat, and an inner heart, its tariqat. The outer forms may differ considerably; but the inner heart of each religious tradition is always the same central theme of love for God. Anyone who goes beyond the outer form to find the inner heart of his or her religion can truthfully say they no longer belong to any religion but that all religions belong to them. In an answer to questions as to his own religion, his response was that he belonged to one but rather all belonged to him. In response to those who questioned how he would convey his message if he remained silent, he replied, “I have come not to teach but to awaken”, and at another time he said, “You have asked for and been given enough words – it is now time to live them.” True renunciation is to renounce the mental and emotional attachments whic

Dreaming Of Immigration – Meaning

Dreaming of immigration is considered a good omen as per dream interpretation and meaning. The dream is associated with desire fulfillment related to travel or new career. Dreams of immigration also mean you staying away from new home and also lot of struggle in near future. If you dream of immigration and you are unhappy means trouble for someone dear to you in foreign country. It also means you will face problems during travel. The dream also means transfer or better opportunity in a distant place. It also means you will be forced to stay away from family in near future. Dream of immigration and you are not present in the dream means missed opportunity. It also means disappointment and other people doing better without you. Dreaming of immigration and you see yourself in dream and you are doing lot of hectic activities is a sign of busy period and lots of work related to government.

Dreaming Of Impregnating Someone – Meaning

Dreaming of impregnating someone is a warning sign as per dream interpretation and meaning. The dream is trying to warn you about your life decisions and friends. It is asking you to be cautious. Dreams of impregnating someone and you do not know the person in the dream is a sign of serious problems with opposite sex and this might shake up your life. Dreaming of impregnating someone and you are scared or crying in the dream means you might face unexpected problems in life due to a bad decision you made recently. For some reason you are happy in the dream then it means you will achieve success in an endeavor. You might get the expected result from a work you had done earlier. It also means you will defeat your enemies. Dream of impregnating and you know the person in the dream means you will get into trouble due to the action of friend or colleague. It is a warning sign and you need to be careful. Dreams of impregnating someone and you see other people in the dream means your i

Dreaming Of Implantation Bleeding – Meaning

Dreaming of implantation bleeding is a bad omen as per dream meaning and interpretation. The dream means unexpected health issues and it will be a minor one. It also means you will be obsessed with a particular health issue and it will turn out to be nothing. Dreams of implantation bleeding also mean you will be a victim of prank or a hoax. Dream of implantation bleeding and you do not see yourself means you will see weird things in near future. It also means you will have to witness something greasy or related to red color. Dreaming of implantation bleeding and you see yourself in the dream is an indication that an old thing you had put in place will create problems. You will have to renew something soon. Dreams of implantation bleeding and you see various colors is a sign of excitement and change of lifestyle.

16 August 2022 Tithi – Panchang – Hindu Calendar – Good Time – Nakshatra – Rashi

Tithi in Panchang – Hindu Calendar on Tuesday, 16 August 2022 – It is Krishna Paksha Panchami tithi or the fifth day during waning or dark phase of moon in Hindu calendar and Panchang in most regions. It is Krishna Paksha Chaturthi tithi or the fourth day during waning or dark phase of moon till 12:39 AM on August 16. Then onward it is Krishna Paksha Panchami tithi or the fifth day during waning or dark phase of moon till 12:01 AM on August 17. (Time applicable in all north, south and eastern parts of India. All time based on India Standard Time.  Good – Auspicious time on August 16, 2022 as per Hindu Calendar – Good and auspicious time on the entire day.  Nakshatra  – Uttara Bhadrapada or Uthrattathi nakshatra till 1:36 AM on August 16 . Revathi nakshatra till 1:42 AM on August 17. (Time applicable in north, south and eastern parts of India).  In western parts of India (Maharashtra, Gujarat, Goa, north Karnataka and south Rajasthan), is Revathi nakshatra till 9:07 PM on Augu