--> Skip to main content


Kannada Lalitha Trishati Stotram – For Wealth – Property – Money – Solution – Financial Problems

Lalitha Trishati Stotram is dedicated to Maha Tripura Sundari and it contains the 300 names of the Goddess. Below is the Kannada Lalitha Trishati Stotram and it is from the Brahmanda Purana. The ideal day to chant the mantra is Friday morning during sunrise or evening just before sunset.

ಶ್ರೀಲಳಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಕಾರರೂಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೀ

ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲಾವತೀ

ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕ‍ನ್ಮಷಘ್ನೀ ಕರುಣಾಮೃತ ಸಾಗರಾ

ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾ ಕದಂಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ

ಕನ್ದರ‍್ಪ್ಪವಿದ್ಯಾ ಕನ್ದರ‍್ಪ್ಪ ಜನಕಾಪಾಂಗ ವೀಕ್ಷಣಾ

ಕರ‍್ಪ್ಪೂರವೀಟೀಸೌರಭ್ಯ ಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾ

ಕಲಿದೋಷಹರಾ ಕಞ್ಜಲೋಚನಾ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾ

ಕರ‍್ಮ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಕಾರಯಿತ್ರೀ ಕರ‍್ಮ್ಮಫಲಪ್ರದಾ

ಏಕಾರರೂಪಾ ಚೈಕಾಕ್ಷರ್ಯೇಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತಿಃ

ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ‍್ದೇಶ್ಯಾ ಚೈಕಾನನ್ದ ಚಿದಾಕೃತಿಃ

ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾ ಚೈಕಭಕ್ತಿ ಮದರ‍್ಚ್ಚಿತಾ

ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ನಿರ‍್ದ್ಧ್ಯಾಧ್ಯಾತಾ ಚೈಷಣಾ ರಹಿತಾದ್ದೃತಾ

ಏಲಾಸುಗನ್ಧಿಚಿಕುರಾ ಚೈನಃ ಕೂಟ ವಿನಾಶಿನೀ

ಏಕಭೋಗಾ ಚೈಕರಸಾ ಚೈಕೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನೀ

ಏಕಾತಪತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದಾ ಚೈಕಾನ್ತಪೂಜಿತಾ

ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ ಚೈಜದನೇಕಜಗದೀಶ್ವರೀ

ಏಕವೀರಾದಿ ಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚೈಕಪ್ರಾಭವ ಶಾಲಿನೀ

ಈಕಾರರೂಪಾ ಚೇಶಿತ್ರೀ ಚೇಪ್ಸಿತಾರ‍್ತ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ

ಈದ್ದೃಗಿತ್ಯ ವಿನಿರ‍್ದೇದಶ್ಯಾ ಚೇಶ್ವರತ್ವ ವಿಧಾಯಿನೀ

ಈಶಾನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚೇಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದಾ

ಈಕ್ಷಿತ್ರೀಕ್ಷಣ ಸೃಷ್ಟಾಣ್ಡ ಕೋಟಿರೀಶ್ವರ ವಲ್ಲಭಾ

ಈಡಿತಾ ಚೇಶ್ವರಾರ‍್ಧಾಂಗ ಶರೀರೇಶಾಧಿ ದೇವತಾ

ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣಕರೀ ಚೇಶತಾಣ್ಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ

ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗ ನಿಲಯಾ ಚೇತಿಬಾಧಾ ವಿನಾಶಿನೀ

ಈಹಾವಿರಾಹಿತಾ ಚೇಶ ಶಕ್ತಿ ರೀಷಲ್‍ ಸ್ಮಿತಾನನಾ

ಲಕಾರರೂಪಾ ಲಳಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಣೀ ನಿಷೇವಿತಾ

ಲಾಕಿನೀ ಲಲನಾರೂಪಾ ಲಸದ್ದಾಡಿಮ ಪಾಟಲಾ

ಲಲನ್ತಿಕಾಲಸತ್ಫಾಲಾ ಲಲಾಟ ನಯನಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ

ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲ ದಿವ್ಯಾಂಗೀ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಣ್ಡ ನಾಯಿಕಾ

ಲಕ್ಷ್ಯಾರ‍್ತ್ಥಾ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯಾ ಲಬ್ಧಕಾಮಾ ಲತಾತನುಃ

ಲಲಾಮರಾಜದಳಿಕಾ ಲಂಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾಞ್ಚಿತಾ

ಲಂಬೋದರ ಪ್ರಸೂರ್ಲಭ್ಯಾ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾ ಲಯವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ರೂಪಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ನಿಲಯಾ ಹ್ರೀಮ್ಪದಪ್ರಿಯಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಬೀಜಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಮನ್ತ್ರಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಲಕ್ಷಣಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಜಪ ಸುಪ್ರೀತಾ ಹ್ರೀಮ್ಮತೀ ಹ್ರೀಂವಿಭೂಷಣಾ

ಹ್ರೀಂಶೀಲಾ ಹ್ರೀಮ್ಪದಾರಾಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಗರ‍್ಭಾ ಹ್ರೀಮ್ಪದಾಭಿಧಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರವಾಚ್ಯಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಪೂಜ್ಯಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಪೀಠಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರವೇದ್ಯಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂಶರೀರಿಣೀ

ಹಕಾರರೂಪಾ ಹಲಧೃತ್ಪೂಜಿತಾ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ

ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ ವನ್ದಿತಾ

ಹಯಾರೂಢಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿರ‍್ಹಯಮೇಧ ಸಮರ‍್ಚ್ಚಿತಾ

ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾ ಹಂಸವಾಹನಾ ಹತದಾನವಾ

ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನೀ ಹರಿದಶ್ವಾದಿ ಸೇವಿತಾ

ಹಸ್ತಿಕುಂಭೋತ್ತುಙ್ಕ ಕುಚಾ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ

ಹರಿದ್ರಾಕುಙ್ಕುಮಾ ದಿಗ್ದ್ಧಾ ಹರ್ಯಶ್ವಾದ್ಯಮರಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ

ಹರಿಕೇಶಸಖೀ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾ ಹಲ್ಲಾಮದಾಲಸಾ

ಸಕಾರರೂಪಾ ಸರ‍್ವ್ವಜ್ಞಾ ಸರ‍್ವ್ವೇಶೀ ಸರ‍್ವಮಂಗಳಾ

ಸರ‍್ವ್ವಕರ‍್ತ್ರೀ ಸರ‍್ವ್ವಭರ‍್ತ್ರೀ ಸರ‍್ವ್ವಹನ್ತ್ರೀ ಸನಾತನಾ

ಸರ‍್ವ್ವಾನವದ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ವಾಂಗ ಸುನ್ದರೀ ಸರ‍್ವ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ

ಸರ‍್ವ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ‍್ವಸೌಖ್ಯ ದಾತ್ರೀ ಸರ‍್ವ್ವವಿಮೋಹಿನೀ

ಸರ‍್ವ್ವಾಧಾರಾ ಸರ‍್ವ್ವಗತಾ ಸರ‍್ವ್ವಾವಗುಣವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸರ‍್ವ್ವಾರುಣಾ ಸರ‍್ವ್ವಮಾತಾ ಸರ‍್ವ್ವಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾ

ಕಕಾರಾರ‍್ತ್ಥಾ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಿತಾರ‍್ತ್ಥದಾ

ಕಾಮಸಞ್ಜೀವಿನೀ ಕಲ್ಯಾ ಕಠಿನಸ್ತನಮಣ್ಡಲಾ

ಕರಭೋರುಃ ಕಲಾನಾಥಮುಖೀ ಕಚಜಿತಾಂಬುದಾ

ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯನ್ದಿ ಕರುಣಾ ಕಪಾಲಿ ಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾ

ಕಾರುಣ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಿಭೂತ ಜಪಾವಲಿಃ

ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಂಬುಕಣ್ಠೀ ಕರನಿರ‍್ಜ್ಜಿತ ಪಲ್ಲವಾ

ಕಲ್‍ಪವಲ್ಲೀ ಸಮಭುಜಾ ಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾ

ಹಕಾರಾರ‍್ತ್ಥಾ ಹಂಸಗತಿರ‍್ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ

ಹಾರಹಾರಿ ಕುಚಾಭೋಗಾ ಹಾಕಿನೀ ಹಲ್ಯವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಹರಿಲ್ಪತಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹಠಾಲ್‍ಕಾರ ಹತಾಸುರಾ

ಹರ‍್ಷಪ್ರದಾ ಹವಿರ‍್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಹಾರ‍್ದ್ದ ಸನ್ತಮಸಾಪಹಾ

ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ‍್ತ್ಥ ರೂಪಿಣೀ

ಹಾನೋಪಾದಾನ ನಿರ‍್ಮ್ಮುಕ್ತಾ ಹರ‍್ಷಿಣೀ ಹರಿಸೋದರೀ

ಹಾಹಾಹೂಹೂ ಮುಖ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಹಯ್ಯಂಗವೀನ ಹೃದಯಾ ಹರಿಗೋಪಾರುಣಾಂಶುಕಾ

ಲಕಾರಾಖ್ಯಾ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾ ಲಯಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವೇಶ್ವರೀ

ಲಾಸ್ಯ ದರ‍್ಶನ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಲಾಭಾಲಾಭ ವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಲಂಘ್ಯೇತರಾಜ್ಞಾ ಲಾವಣ್ಯ ಶಾಲಿನೀ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿದಾ

ಲಾಕ್ಷಾರಸ ಸವರ‍್ಣ್ಣಾಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಪೂಜಿತಾ

ಲಭ್ಯೇತರಾ ಲಬ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭಾ ಲಾಂಗಲಾಯುಧಾ

ಲಗ್ನಚಾಮರ ಹಸ್ತ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಪರಿವೀಜಿತಾ

ಲಜ್ಜಾಪದ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಲಮ್ಪಟಾ ಲಕುಳೇಶ್ವರೀ

ಲಬ್ಧಮಾನಾ ಲಬ್ಧರಸಾ ಲಬ್ಧ ಸಮ್ಪತ್ಸಮುನ್ನತಿಃ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಿಣೀ ಚ ಹ್ರೀಙ್ಕರಿ ಹ್ರೀಮದ್ಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಶಿಖಾಮಣಿಃ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಕುಣ್ಡಾಗ್ನಿ ಶಿಖಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಶಶಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರರುಚಿರ‍್ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಂಭೋದಚಞ್ಚಲಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಕನ್ದಾಙ್ಕುರಿಕಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಂ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರದೀರ‍್ಘಿಕಾಹಂಸೀ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರೋದ್ಯಾನಕೇಕಿನೀ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾರಣ್ಯ ಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾವಾಲ ವಲ್ಲರೀ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಪಞ್ಜರಶುಕೀ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಙ್ಗಣ ದೀಪಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಕನ್ದರಾ ಸಿಂಹೀ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಂಭೋಜ ಭೃಂಗಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಸುಮನೋ ಮಾಧ್ವೀ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರತರುಮಞ್ಜರೀ

ಸಕಾರಾಖ್ಯಾ ಸಮರಸಾ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ

ಸರ‍್ವ್ವವೇದಾನ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮಿಃ ಸದಸದಾಶ್ರಯಾ

ಸಕಲಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನೀ

ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನೀ

ಸಕಾಲಾಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸಮಾಕೃತಿಃ

ಸರ‍್ವ್ವಪ್ರಪಞ್ಚ ನಿರ‍್ಮ್ಮಾತ್ರೀ ಸಮನಾಧಿಕ ವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸರ‍್ವ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸಗುಣಾ ಸಕಲೇಶ್ವರೀ

ಕಕಾರಿಣೀ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನೋಹರಾ

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಾನಾಡೀ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನೀ

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ಕಮೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾ

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಲಾಸಿನೀ

ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾ

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಮೋಹಿನೀ

ಕಾಮೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಗೃಹೇಶ್ವರೀ

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹೇಶ್ವರೀ

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ‍್ತಥದಾ

ಲಕಾರಿಣೀ ಲಬ್ಧರೂಪಾ ಲಬ್ಧಧೀರ್ಲಬ್ಧ ವಾಞ್ಚಿತಾ

ಲಬ್ಧಪಾಪ ಮನೋದೂರಾ ಲಬ್ಧಾಹಙ್ಕಾರ ದುರ‍್ಗ್ಗಮಾ

ಲಬ್ಧಶಕ್ತಿರ್ಲಬ್ಧ ದೇಹಾ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯ ಸಮುನ್ನತಿಃ

ಲಬ್ಧ ವೃದ್ಧಿರ್ಲಬ್ಧ ಲೀಲಾ ಲಬ್ಧಯೌವನ ಶಾಲಿನೀ

ಲಬ್ಧಾತಿಶಯ ಸರ‍್ವ್ವಾಂಗ ಸೌನ್ದರ್ಯಾ ಲಬ್ಧ ವಿಭ್ರಮಾ

ಲಬ್ಧರಾಗಾ ಲಬ್ಧಪತಿರ್ಲಬ್ಧ ನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತಿಃ

ಲಬ್ಧ ಭೋಗಾ ಲಬ್ಧ ಸುಖಾ ಲಬ್ಧ ಹರ‍್ಷಾಭಿ ಪೂಜಿತಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಮೂರ‍್ತ್ತಿರ‍್ಹ್ರೀಣ್‍ಕಾರ ಸೌಧಶೃಂಗ ಕಪೋತಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಸುಧಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಕಮಲೇನ್ದಿರಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಮಣಿ ದೀಪಾರ‍್ಚ್ಚಿರ‍್ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ತರುಶಾರಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಪೇಟಕ ಮಣಿರ‍್ಹ್ರೀಙ್ಕಾರದರ‍್ಶ ಬಿಂಬಿತಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಕೋಶಾಸಿಲತಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಸ್ಥಾನ ನರ‍್ತ್ತಕೀ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಶುಕ್ತಿಕಾ ಮುಕ್ತಾಮಣಿರ‍್ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಬೋಧಿತಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಮಯ ಸೌವರ‍್ಣ್ಣಸ್ತಂಭ ವಿದ್ರುಮ ಪುತ್ರಿಕಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ವೇದೋಪನಿಷದ್ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಧ್ವರ ದಕ್ಷಿಣಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ನನ್ದನಾರಾಮ ನವಕಲ್‍ಪಕ ವಲ್ಲರೀ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಹಿಮವಲ್‍ಗಂಗ್ಗಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾರ‍್ಣ್ಣವ ಕೌಸ್ತುಭಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಮನ್ತ್ರ ಸರ‍್ವ್ವಸ್ವಾ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಪರ ಸೌಖ್ಯದಾ

 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಾಖಣ್ಡೇ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ

ಶ್ರೀಲಳಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ಸಮ್ಪೂರ‍್ಣಂ