--> Skip to main content


Navratri Day 3 Mantra – Third Day Prayers for Navratri in Hindi

The third day Prayers for Navratri is dedicated to Goddess Chandraghanta. Navratri Day 3 Mantra in Hindi is given below. It is chanted on October 5, 2024 during Sharad Navratri. It is chanted on April 11, 2024 during Chaitra Navratri. There are six mantras. First is Chandraghanta Devi mantra. Second is Mool Mantra for third day of Navratri. Third is the Devi Stuti, fourth is Dhyan Shloka. Fifth is stotra and last one is the Kavach mantra dedicated to Goddess Chandraghanta. Third is a Stotra. You can chant also prayers like Lalita Sahasranama on the day.

There is no need to chant all mantras. Most devotees chant just the mool mantra or stuti or the devi mantra.


Chandraghanta Devi Mantra

ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥

Day 3 Mool Mantra

पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यम् चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥

Chandraghanta Devi Stuti

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Day 3 Dhyan Mantra

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥
मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम॥
प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।
कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम्॥

Navratri Day 3 Stotra

आपदुध्दारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम्।
अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
चन्द्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम् मन्त्र स्वरूपिणीम्।
धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम्।
सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥

Chandraghanta Devi Kavach

रहस्यम् शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने।
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचम् सर्वसिद्धिदायकम्॥
बिना न्यासम् बिना विनियोगम् बिना शापोध्दा बिना होमम्।
स्नानम् शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम॥
कुशिष्याम् कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च।
न दातव्यम् न दातव्यम् न दातव्यम् कदाचितम्॥