--> Skip to main content


Names of sixty years of the cycle followed in Hindu Calendar in Maharashtra – Andhra Pradesh – Karnataka – Telangana and Tamil Nadu

Sixty years form a cycle in the Hindu calendars followed in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana and Tamil Nadu. The names of the sixty years are given below: A year in Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana is from Ugadi to the day before next Ugadi. In Maharashtra, it is from Gudi Padwa to the day before next Gudi Padwa. In Tamil Nadu, it is from Chithira 1 to the last day of Panguni. 1. Prabhava
 2. Vibhava
 3. Shukla
 4. Pramoduta
 5. Prajopati
 6. Angirasa
 7. Srimukha
 8. Bhava
 9. Yuva
 10. Dhatu
 11. Ishvara
 12. Bhudhanya
 13. Pramadi
 14. Vikrama
 15. Vishu
 16. Chirabhanu
 17. Svabhanu
 18. Tarana
 19. Pardhiva
 20. Vyaya
 21. Sarvajitu
 22. Sarvadhari
 23. Virodhi
 24. Vikruti
 25. Khara
 26. Nandana
 27. Vijaya
 28. Jaya 
 29. Manmadha
 30. Durmukhi
 31. Hevilambi
 32. Vilambi (March 18 to April 5, 2019)
 33. Vikari (April 6, 2019 to March 24, 2020)
 34. Sarvari (March 25, 2020 to April 12, 2021)
 35. Plava
 36. Shubha Krutu
 37. Shobha Krutu
 38. Krodhi
 39. Vishvasu
 40. Parabhava
 41. Plavanga
 42. Kilaka
 43. Saumya
 44. Sadharana
 45. Virodhi Krutu
 46. Paridhavi
 47. Pramadicha
 48. Anunda
 49. Rakshasa
 50. Nala
 51. Pingala
 52. Kalayukti
 53. Siddhardbi
 54. Raudri
 55. Durmati
 56. Dundubhi
 57. Rudhirodgari
 58. Raktakshi
 59. Krodhana
 60. Akshaya