--> Skip to main content


Vishnu Sahasranama in Gujarati pdf - Download Vishnu Sahasranamavali Pdf in Gujarati Text for Free

Vishnu Sahasranama is one of the most popular mantras dedicated to Lord Vishnu. Vishnu Sahasranamavali in gujarati consists of the 1000 names of Lord Vishnu. This is a pdf version of the Vishnu Sahasranama text in Gujarati . Two versions of it are popularly chanted – one found in the Mahabharata and the other in the Padma Purana.

This free version of Vishnusahasranamam in Gujarati text is provided by Bhuj Mandir.

You can download Vishnu Sahasranamavali pdf here at Bhuj Mandir.

શ્રીવિષ્ણુસહસ્રસ્તોત્રમ્

યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જન્મસંસારબંધનાત્ | વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે ||૧||

શ્રુત્વા ધર્માનશેષેણ પાવનાનિ ચ સર્વશઃ | યુધિષ્ઠિરઃ શાન્તનવં પુનરેવાભ્યભાષત ||૨||

કિમેકં દૈવતં લોકે કિં વાપ્યેકં પરાયણમ્ | સ્તુવન્તઃ કં કમર્ચન્તઃ પ્રાપ્નુયુર્માનવાઃ શુભમ્ ||૩||

કો ધર્મ સર્વધર્માણાં ભવતઃ પરમો મતઃ | કિં જપન્ મુચ્યતે જન્તુર્જન્મસંસારબન્ધનાત્ ||૪||

જગત્પ્રભું દેવદેવમનન્તં પુરુષોત્તમમ્ | સ્તુવન્નામસહસ્રેણ પુરુષઃ સતતોત્થિતઃ ||૫||

તમેવ ચાર્ચયન્નિત્યં ભક્ત્યા પુરુષમવ્યયમ્ | ધ્યાયન્ સ્તુવન્નમસ્યશ્ચ યજમાનસ્તમેવ ચ ||૬||

અનાદિનિધનં વિષ્ણું સર્વલોકમહેશ્વરમ્ | લોકાધ્યક્ષં સ્તુવન્નિત્યં સર્વદુઃખાતિગો ભવેત્ ||૭||

બ્રહ્મણ્યં સર્વધર્મજ્ઞાં લોકાનાં કીર્તિવર્ધનમ્ | લોકનાથં મહદ્બૂતં સર્વભૂતભવોદ્બવમ્ ||૮||

એષ મે સર્વધર્માણાં ધર્મો|ધિકતમો મતઃ | યદ્બક્ત્યા પુણ્ડરીકાક્ષં સ્તવૈરર્ચેન્નરઃ સદા ||૯||

પરમં યો મહત્તેજઃ પરમં યો મહત્તપઃ | પરમં યો મહદ્બ્રહ્મઃ પરમં યઃ પરાયણમ્ ||૧૦||

પવિત્રાણાં પવિત્રં યો મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્ | દૈવતં દેવતાનાં ચ ભૂતાનાં યો|વ્યયઃ પિતા ||૧૧||

યતઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ ભવન્ત્યાદિયુગાગમે | યસ્મિશ્ચ પ્રલયં યાન્તિ પુનરેવ યુગક્ષયો ||૧૨||

તસ્ય લોકપ્રધાનસ્ય જગન્નાથસ્ય ભૂપતે | વિષ્ણોર્નામસહસ્રં મે શ્રૃણુ પાપભયાપહમ્ ||૧૩||

યાનિ નામાનિ ગૌણાનિ વિખ્યાતાનિ મહાત્મનઃ | ઋષિભિઃ પરિગીતાનિ તાનિ વક્ષ્યામિ ભૂતયે ||૧૪||

અસ્ય શ્રીવિષ્ણોર્દિવ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ભગવાન્ વેદવ્યાસ ઋષિઃ |

શ્રીવિષ્ણુઃ પરમાત્મા દેવતા | અનુષ્ટુપ છન્દઃ | અમૃતાંશૂદ્બવો ભાનુરિતિ બીજમ્ |

દેવકીનન્દનઃ સ્રષ્ટેતિ શક્તિઃ | ત્રિસામા સામગઃ સામેતિ હૃદયમ્ |

શઙ્ખભૃન્નન્દકી ચક્રીતિ કીલકમ્ | શાર્ઙ્ગધન્વા ગદાધર ઇત્યસ્ત્રમ્ |

રથાઙ્ગપાણિરક્ષોભ્ય ઇતિ કવચમ્ | ઉદ્બવઃ ક્ષોભણો દેવ ઇતિ પરમોમન્ત્રઃ |

શ્રીમહાવિષ્ણુપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ |

અથ ન્યાસઃ

વિશ્વં વિષ્ણુવષટ્કાર ઇત્યઙ્ગુષ્ટાભયાં નમઃ | અમૃતાંશૂદ્બવો ભાનુરિતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ |

બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મકૃત્બ્રહ્મેતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ | સુવર્ણબિન્દુરક્ષોભ્ય ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ |

રથાઙ્ગપાણિરક્ષોભ્ય ઇતિ કરતલકરપૃષ્ટાભ્યાં નમઃ | એવં હૃદયાદિન્યાસઃ |

અથ ધ્યાનમ્

શાન્તાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં |વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણ શુભાઙ્ગમ્ ||

લક્ષ્મીકાન્તં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં |વન્દે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ||૧||

  નમો ભગવતે વાસુદેવાય 


વિશ્વં વિષ્ણુર્વષટ્કારો ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુઃ | ભૂતકૃદ્બૂતભૃદ્બાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ||૧||

પૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનાં પરમા ગતુઃ |અવ્યયઃ પુરુષઃ સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞોક્ષર એવ ચ ||૨||

યોગો યોગવિદાં નેતા પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ | નારસિંહવપુઃ શ્રીમાન્ કેશવઃ પુરુષોત્તમઃ ||૩||

સર્વઃ શર્વઃ શિવઃ સ્થાણુર્ભૂતાદિર્નિધિરવ્યયઃ | સમ્ભવો ભાવનો ભર્તા પ્રભવઃ પ્રભુરીશ્વરઃ ||૪||

સ્વયમ્ભૂઃ શમ્ભુરાદિત્યઃ પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વનઃ | અનાદિનિધનો ધાતા વિધાતા ધાતુરુત્તમઃ ||૫||

અપ્રમેયો હૃષીકેશઃ પદ્મનાભો|મરપ્રભુઃ | વિશ્વકર્મા મનુસ્ત્વષ્ટા સ્થવિષ્ઠઃ સ્થવિરોધ્રુવઃ ||૬||

અગ્રાહ્યઃ શાશ્વતઃ કૃષ્ણો લોહિતાક્ષઃ પ્રતર્દનઃ | પ્રભૂતસ્ત્રિકકુબ્ધામ પવિત્રં મઙ્ગલં પરમ્ ||૭||

ઈશાનઃ પ્રાણદઃ પ્રાણો જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠઃ પ્રજાપતિઃ | હિરણ્યગર્ભો ભૂગર્ભો માધવો મધુસૂદનઃ ||૮||

ઈશ્વરો વિક્રમો ધન્વી મેધાવી વિક્રમઃ ક્રમઃ | અનુત્તમો દુરાઘર્ષઃ કૃતજ્ઞાઃ કૃતિરાત્મવાન્ ||૯||

સુરેશઃ શરણં શર્મ વિશ્વરેતાઃ પ્રજાભવઃ | અહઃ સંવત્સરો વ્યાલઃ પ્રત્યયઃ સર્વદર્શનઃ ||૧૦||

અજઃ સર્વેશ્વર સિદ્ધઃ સિધ્ધિં સર્વાદિરચ્યુતઃ | વૃષાકપિરમેયાત્મા સર્વયોગવિનિઃસૃતઃ ||૧૧||

વસુર્વસુમનાઃ સત્યઃ સમાત્મા સમ્મિતઃ સમઃ | અમોઘ પુણ્ડરીકાક્ષો વૃષકર્મા વૃષાકૃતિઃ ||૧૨||

રુદ્રો બહુશિરા બભ્રુવિશ્વયોનિઃ શુચિશ્રવાઃ | અમૃત શાશ્વતઃ સ્થાણુર્વરારોહો મહાતપાઃ ||૧૩||

સર્વગઃ સર્વવિદ્બાનુર્વિષ્વક્સેનો જનાર્દનઃ | વ્દો વેદવિદવ્યઙ્ગો વેદાઙ્ગો વેદવિત્ કવિઃ ||૧૪||

લોકાધ્યક્ષઃ સુરાધ્યક્ષો ધર્માધ્યક્ષઃ કૃતાકૃતઃ | ચતુરાત્મા ચતુર્વ્યૂહશ્ચતુર્દષ્ટ્રચતુર્ભુજઃ ||૧૫||

ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા સહિષ્ણુર્જગદાદિજઃ | અનઘો વિજયો જેતા વિશ્વયોનિઃ પુનર્વસુઃ ||૧૬||

ઉપેન્દ્રો વામનઃ પાંશુરમોઘઃ શુચિરુર્જિતઃ | અતીન્દ્રઃ સંગ્રહઃ સર્ગો ધૃતાત્મા નિયમો યમઃ ||૧૭||

વેદ્યો વેદ્યઃ સદાયોગી વીરહા માધવો મધુઃ | અતીન્દ્રિયો મહામાયો મહોત્સાહો મહાબલઃ ||૧૮||

મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો મહાશક્તિર્મહાધૃતિઃ | અનિર્દેશ્યવપુઃ શ્રીમાનમેયાત્મા મહાદ્રિધૃક્ ||૧૯||

મહેષ્વાસો મહીભર્તા શ્રીનિવાસઃ સતાંગતિઃ | અનિરુદ્ધઃ સુરાનન્દો ગોવિન્દો ગોવિન્દાંપતિઃ ||૨૦||

મરીચિર્દમનો હંસઃ સુપર્ણો ભુજગોત્તમ | હિરણ્યનાભઃ સુતપાઃ પદ્મનાભઃ પ્રજાપતિઃ ||૨૧||

અમૃત્યુઃસર્વદૃકસિંહઃ સન્ધાતા સન્ધિમાન્ સ્થિરઃ | અજો દુર્મર્ષણઃ શાસ્તા વિશ્રુતાત્મા સુરારિહા ||૨૨||

ગુરુર્ગુરુતમો ધામ સત્યઃ સત્યપરાક્રમ | નિમિષો|નિમિષઃ સ્રગવી વાચસ્પતિરુદારધીઃ ||૨૩||

અગ્રણીર્ગ્રામણીઃ શ્રીમાન્ ન્યાયો નેતા સમીરણઃ | સહસ્રમૂર્ધા વિશ્વાત્મા સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ||૨૪||

આવર્તનો નિવૃત્તાત્મા સંવૃતઃ સમ્પ્રમર્દનઃ | અહઃ સંવર્તકો વહ્નિરનિલો ધરણીધરઃ ||૨૫||

સુપ્રસાદઃ પ્રસન્નાત્મા વિશ્વધૃગ્વિશ્વભુગ્વિભુઃ | સત્કર્તા સત્કૃતઃ સાધુર્જહનુર્નારાયણો નરઃ ||૨૬||

અસંખ્યયેયો|પ્રમેયાત્મા વિશિષ્ટઃ શિષ્ટકૃચ્છુચિઃ | સિદ્ધાર્થં સિધ્ધસઙ્કલ્પઃ સિદ્ધિદઃ સિધ્ધિસાધનઃ ||૨૭||

વૃષાહી વૃષભો વિષ્ણુર્વૃષપર્વા વૃષોદરઃ | વર્ધનો વર્ધમાનશ્ચ વિવિક્તઃ શ્રુતિસાગરઃ ||૨૮||

સુભુજો દુર્ધરો વાગ્મી મહેન્દ્રો વસુદો વસુઃ | નૈકરુપો બૃહદ્રુપ શિપિવિષ્ટ પ્રકાશનઃ ||૨૯||

ઓજસ્તેજોદ્યુતિધરઃ પ્રકાશાત્મા પ્રતાપનઃ | ઋદ્ધઃ સ્પષ્ટાક્ષરો મન્ત્રશ્ચન્દ્રાંશુર્ભાસ્કરદ્યુતિઃ ||૩૦||

અમૃતાંશૂદ્ભવો ભાનુઃ શશવિન્દું સુરેશ્વરઃ | ઔષધં જગતઃ સેતુઃ સત્યધર્મપરાક્રમઃ ||૩૧||

ભૂતભવ્યભવન્નાથઃ પવનઃ પાવનો|નલઃ | કામહા કામકૃત્ કાન્તઃ કામઃ કામપ્રદઃ પ્રભુઃ ||૩૨||

યુગાદિકૃદ્યુગાવર્તો નૈકમાયો મહાશનઃ | અદૃશ્યો|વ્યક્તરુપશ્ચ સહસ્રજિદનન્તજિત્ ||૩૩||

ઇષ્ટો વિશિષ્ટઃ શિષ્ટેષ્ટઃ શિખણ્ડી નહૂષો નૃષઃ | ક્રોધહા ક્રોધકૃત્કર્તા વિશ્વબાહુર્મહીધરઃ ||૩૪||

અચ્યુતઃ પ્રથિતઃ પ્રાણઃ પ્રાણદો વાસવાનુજઃ | અપાંનિધિરધિષ્ઠાનમપ્રમતઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ ||૩૫||

સ્કન્દઃ સ્કન્દધરો ધુર્યો વરદો વાયુવાહનઃ | વાસુદેવો બૃહદ્બાનુરાદિદેવઃ પુરન્દરઃ ||૩૬||

અશોકસ્તરણસ્તારઃ શૂરઃ શૌરિજનેશ્વરઃ | અનુકૂલઃ શતાવર્તઃ પદ્મી પદ્મનિભેક્ષણઃ ||૩૭||

પદ્મનાભો|રવિન્દાક્ષઃ પદ્મગર્ભઃ શરીરભૃત્ | મહર્ધ્ધિઋદ્ધો વૃદ્ધાત્મા મહાક્ષો ગરુડધ્વજઃ ||૩૮||

અતુલઃ શરભો ભીમઃ સમયજ્ઞો હવિર્હરિઃ | સર્વલક્ષણલક્ષણ્યો લક્ષ્મીવાન્ સમિતિઞ્યઃ ||૩૯||

વિક્ષરો રોહિતો માર્ગો હેતુર્દામોદરઃ સહઃ | મહીધરો મહાભાગો ગેવવાનમિતાશનઃ ||૪૦||

ઉદ્બવઃ ક્ષોભણો દેવઃ શ્રીગર્ભઃ પરમેશ્વરઃ | કરણં કારણં કર્તા વિકર્તા ગહનો ગુહઃ ||૪૧||

વ્યવસાયો વ્યવસ્થાનઃ સંસ્થાનઃ સ્થાનદો ધ્રુવઃ | પરર્દ્ધિઃ પરમઃ સ્પષ્ટસ્તુષ્ટઃપુષ્ટઃ શુભેક્ષણઃ ||૪૨||

રામો વિરામો વિરજો માર્ગો નેયો નયો|નયઃ | વીરઃ શક્તિમતાં શ્રેષ્ટો ધર્મો ધર્મવિદુત્તમઃ ||૪૩||

વૈકુણ્ઠઃ પુરુષઃ પ્રાણઃ પ્રાણદઃ પ્રણવઃ પૃથુઃ | હિરણ્યગર્ભ શત્રુઘ્નો વ્યાપ્તો વાયુરધોક્ષજઃ ||૪૪||

ઋતુઃ સુદર્શનઃ કાલઃ પરમેષ્ટી પરિગ્રહઃ | ઉગ્રઃ સંવત્સરો દક્ષો વિશ્રામો વિશ્વદક્ષિણઃ ||૪૫||

વિસ્તારઃ સ્થાવરઃ સ્થાણુઃ પ્રમાણં બીજમવ્યયમ્ | અર્થો|નર્થો મહાકોશો મહાભોગો મહાધનઃ ||૪૬||

અનિર્વિણ્ણઃ સ્થવિષ્ટો|ભૂર્ધર્મયૂપો મહામખઃ | નક્ષત્રનેમિર્નક્ષત્રી ક્ષમઃ ક્ષામઃ સમીહનઃ ||૪૭||

યજ્ઞા ઈજ્યો મહેજ્યશ્ચ ક્રતુઃ સત્રં સતાંગતિઃ | સર્વદર્શી વિમુક્તાત્મા સર્વજ્ઞો જ્ઞાનમુત્તમમ્ ||૪૮||

સુર્વતઃ સુમુખઃ સૂક્ષ્મઃ સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્ | મનોહરો જિતક્રોધો વીરબાહુર્વિદારણઃ ||૪૯||

સ્વાપનઃ સ્વવશો વ્યાપી નૈકાત્મા નૈકકર્મકૃત્ | વત્સરો વત્સલો વત્સી રત્નગર્ભો ધનેશ્વરઃ ||૫૦||

ધર્મગુબ્ધર્મકૃદ્ધર્મી સદસત્ક્ષરમક્ષરમ્ | અવિજ્ઞાાતા સહસ્રાંશુર્વિધાતા કૃતલક્ષણઃ ||૫૧||

ગભસ્તિનેમિઃ સત્ત્વસ્થઃ સિંહો ભૂતમહેશ્વરઃ | આદિદેવો મહાદેવો દેવેશો દેવભૂગ્દુરુઃ ||૫૨||

ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા જ્ઞાનગમ્યઃ પુરાતનઃ | શરીરભૂતભૃદ્બોક્તા કપીન્દ્રો ભૂરિદક્ષિણઃ ||૫૩||

સોમપોઽમૃતપ: સોમ: પુરુજિત્પુરુસત્તમ:| વિનયો જય: સત્યસંધો દાશાર્હ: સાત્ત્વતાંપતિ:૥૫૪૥

જીવો વિનયિતા સાક્ષી મુકુન્દો|મિતવિક્રમઃ | અમ્ભોનિધિરનન્તાત્મા મહોદધિશયો|ન્તકઃ ||૫૫||

અજો મહાર્હઃ સ્વાભાવ્યો જિતામિત્રઃ પ્રમોદનઃ | આનન્દો નન્દનો નન્દઃ સત્યધર્માત્રિવિક્રમઃ ||૫૬||

મહર્ષિઃ કપિલાચાર્ય કૃતજ્ઞો મેદિનીપતિઃ | ત્રિપદસ્ત્રિદશાધ્યક્ષો મહાશ્રૃઙ્ગઃ કૃતાન્તકૃત્ ||૫૭||

મહાવરાહો ગોવિન્દઃ સુષેણઃ કનકાઙ્ગદી | ગુહ્યો ગભીરો ગહનો ગુપ્તચક્રગદાધરઃ ||૫૮||

વેદ્યાઃ સ્વાઙ્ગો|જિતઃ કૃષ્ણો દૃઢઃ સઙ્કર્ષણો|ચ્યુતઃ | વરુણો વારુણો વૃક્ષઃ પુષ્કરાક્ષો મહામનાઃ ||૫૯||

ભગવાન્ ભગહા નન્દી વનમાલી હલાયુધઃ | આદિત્યો જ્યોતિરાદિત્યઃ સહિષઅણુર્ગતિસત્તમઃ ||૬૦||

સુધન્વા ખણ્ડપરશુર્દારુણો દ્રવિણપ્રદઃ | દિવિસ્પૃક્ સર્વદૃગ્વ્યાસો વાચસ્પતિરયોનિજઃ ||૬૧||

ત્રિસામા સામગઃ સામ નિર્વાણં ભેષજં ભિષક્ | સન્ન્નાસકૃચ્છમઃ શાન્તો નિષ્ટા શાન્તિ પરાયણઃ ||૬૨||

શુભાઙ્ગઃ શાન્તિદઃ સ્ત્રષ્ટા કુમુદઃ કુવલેશયઃ | ગોહિતો ગોપતિર્ગોપ્તા વૃષભાક્ષો વૃષપ્રિયઃ ||૬૩||

અનવર્તી નિવૃત્તાત્મા સઙ્ક્ષેપ્તા ક્ષેમકૃચ્છિવઃ | શ્રીવત્સવક્ષાઃ શ્રીવાસઃ શ્રીપતિઃ શ્રીમતાંવરઃ ||૬૪||

શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રીનિવાસઃ શ્રીનુધુઃ શ્રીવિભાવનઃ | શ્રીધરઃ શ્રીકરઃ શ્રેયઃ શ્રીમાંલ્લોકત્રયાશ્રયઃ ||૬૫||

સ્વક્ષઃ સ્વઙ્ગઃ શતાનન્દો નન્દિર્જ્યોતિર્ગણેશ્વરઃ | વિજિતાત્મા વિધેયાત્મા સત્કીર્તિચ્છિન્નસંશયઃ ||૬૬||

ઉદીર્ણઃ સર્વતશ્ચક્ષુરનીશઃ શાશ્વતઃ સ્થિરઃ | ભૂશયો ભૂષણો ભૂતિર્વિશોક શોકનાશનઃ ||૬૭||

અર્ચિષ્માનર્ચિતઃ કુમ્ભો વિશુદ્ધાત્મા વિશોધનઃ | અનિરુદ્ધો|પ્રતિરથઃ પ્રદ્યુમ્નો|મિતવિક્રમઃ ||૬૮||

કાલનેમિનિહા વીરઃ શૂરઃ શૌરિર્જનેશ્વરઃ | ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકેશઃ કેશવઃ કેશિહા હરિઃ ||૬૯||

કામદેવઃ કામપાલઃ કામી કાન્તઃ કૃતાગમઃ | અનિર્દેશ્યવપુર્વિષ્ણુર્વીરો|નન્તો ધનઞ્જયઃ ||૭૦||

બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મકૃદ્ બ્રહ્મા બ્રહ્મ બ્રહ્મવિવર્ધનઃ | બ્રહ્મવિદ્ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મી બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ||૭૧||

મહાક્રમો મહાકર્મા મહાતેજો મહોરગઃ | મહાક્રતુર્મહાયજ્વા મહાયજ્ઞો મહાહવિઃ ||૭૨||

સ્તવ્યઃ સ્તવપ્રિયઃ સ્તોત્રં સ્તુતિ સ્તોતા રણપ્રિયઃ | પૂર્ણઃ પૂરયિતા પુણ્યઃ પુણ્યકીર્તિરનામયઃ ||૭૩||

મનોજવસ્તીર્થકરો વસુરેતા વસુપ્રદઃ | વસુપ્રદો વાસુદેવો વસુર્વસુમના હવિઃ ||૭૪||

સગ્દતિઃ સત્કૃતિઃ સત્તા સદ્બૂતિ સત્પરાયણઃ | શૂરસેનો યદુશ્રેષ્ઠઃ સન્નિવાસઃ સુયામુનઃ ||૭૫||

ભૂતાવાસો વાસુદેવઃ સર્વાસુનિલયો|નલઃ | દર્પહા દર્પદો દૃપ્તો દુર્ધરો|થાપરાજિતઃ ||૭૬||

વિશ્વમૂર્તિર્મહામૂર્તિર્દીપ્તમૂર્તિર્મૂર્તિમાન્ | અનેકમૂર્તિરવ્યક્તઃ શતમૂર્તિઃ શતાનનઃ ||૭૭||

એકો નૈકઃ સવઃ કઃ કિં યત્તત્પદમનુત્તમમ્ | લોકબન્ધુર્લોકનાથો માધવો ભક્તવત્સલઃ ||૭૮||

સુવર્ણવર્ણો હેમાઙ્ગો વરાઙ્ગચન્દનાઙ્ગદી | વીરહા વિષમઃ શૂન્યો ધૃતાશીરચલશ્ચલઃ ||૭૯||

અમાની માનદો માન્યો લોકસ્વામી ત્રિલોકધૃક્ | સુમેધા મેધજો ધન્યઃ સત્યમેધા ધરાધરઃ ||૮૦||

તેજોવૃષો ધુતિધર સર્વશસ્ત્રમૃતાં વરઃ | પ્રગ્રહો નિગ્રહો વ્યગ્રો નૈકશ્રૃઙ્ગો ગદાગ્રજઃ ||૮૧||

ચતુર્મૂર્તિશ્ચતુર્બાહુશ્ચતુર્વ્યૂહશ્ચતુર્ગતિઃ | ચતુરાત્મા ચતુર્ભાવશ્ચતુર્વેદવિદેકપાત્ ||૮૨||

સમાવર્તો નિવૃત્તાત્મા દુર્જયો દુરતિક્રમઃ | દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગો દુરાવાસો દુરારિહા ||૮૩||

શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગ સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ | ઇન્દ્રકર્મા મહાકર્મા કૃતકર્મા કૃતાગમઃ ||૮૪||

ઉદ્બવઃ સુન્દરઃ સુન્દો રત્નનાભઃ સુલોચનઃ | અર્કો વાજસનઃ શ્રૃઙ્ગી જયન્ત સર્વવિજ્જયી ||૮૫||

સુવર્ણબિન્દુરક્ષોભ્યઃ સર્વવાગીશ્વરેશ્વરઃ | મહાહૃદો મહાગર્તો મહાભૂતો મહાનિધિઃ ||૮૬||

કુમુદઃ કુન્દરઃ કુન્દઃ પર્જન્યઃ પાવનો|નલઃ | અમૃતાંશો|મૃતવપુઃ સર્વજ્ઞા સર્વતોમુખઃ ||૮૭||

સુલભઃ સુવ્રતઃ સુદ્ધઃ શત્રુજિચ્છત્રુતાપનઃ | ન્યગ્રોધોદુમ્બરો|શ્વત્થશ્ચાણૂરાન્ધ્રનિષૂદનઃ ||૮૮||

સહસ્રાર્ચિઃ સપ્તજિહ્વઃ સપ્તધાઃ સપ્તવાહનઃ | અમૂર્તિરનઘો|ચિન્ત્યો ભયકૃદ્બયનાશનઃ ||૮૯||

અણુબૃહત્કૃશ સ્થૂલો ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાન્ | અધૃતઃ સ્વધૃતઃ સ્વાસ્યઃ પ્રાગ્વંશો વંશવર્ધનઃ ||૯૦||

ભારભૃત કથિતો યોગી યોગીશઃ સર્વકામદઃ | આશ્રમઃ શ્રમણઃ ક્ષામઃ સુપર્ણો વાયુવાહનઃ ||૯૧||

ધનિર્ધરો ધનુર્વેદો દણ્ડો દમયિતા દમઃ | અપરાજિતઃ સર્વસહો નિયન્તા નિયમો યમઃ ||૯૨||

સત્ત્વવાન્ સાત્વિકઃ સત્યઃ સત્યધર્મપરાયણઃ | અભિપ્રાયઃ પ્રિયાર્હો|હઃ પ્રિયકૃત પ્રીતિવર્ધનઃ ||૯૩||

વિહાયસગતિર્જ્યોતિઃ સુરુચિર્હુતભુગ્વિમુઃ | રવિર્વિરોચનઃ સૂર્યઃ સવિતા રવિલોચનઃ ||૯૪||

અનન્તો હુતભુગ્ભોક્તા સુખદો નૈકદો|ગ્રજઃ | અનિર્વિણ્ણઃ સદામર્ષા લોકાધિષાટાનમદભુતઃ ||૯૫||

સનાતસનાતનતમઃ કપિલઃ કપિરવ્યયઃ | સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિકૃતસ્વસ્તિસ્વતિભુક્સ્વસ્તિદક્ષિણઃ ||૯૬||

અરૌદ્રઃ કુણ્ડલી ચક્રી વિક્રમ્યૂર્જિતશાસનઃ | શબ્દાતિગઃ શબ્દસહઃ શિશિરઃ શર્વશીકરઃ ||૯૭||

અક્રૂરઃ પેશલો દક્ષો દક્ષિણઃ ક્ષમિણાંવરઃ | વિદ્વત્તમો વીતભયઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ||૯૮||

ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા પુણ્યો દુઃસ્વપ્નનાશનઃ | વીરહા રક્ષણઃ સન્તો જીવન પર્યવસ્થિતઃ ||૯૯||

અનન્તરુપો|નન્તશ્રીર્જિતમન્યુર્ભયાપહઃ | ચતુરસ્ત્રો ગભીરાત્મા વિદિશો વ્યાદિશો દિશઃ ||૧૦૦||

અનાદિર્ભૂર્ભુવોલક્ષ્મીઃ સુવીરો રુચિરાઙ્ગદઃ | જનનો જનજન્માદિર્ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ||૧૦૧||

આધારનિલયોધાતા પુષ્પહાસઃ પ્રજાગરઃ | ઉર્ધ્વગઃ સત્પથાચારઃ પ્રાણદઃ પ્રણવઃ પણઃ ||૧૦૨||

પ્રમાણં પ્રાણનિલયઃ પ્રાણભૃત્ પ્રાણજીવનઃ | તત્ત્વં તત્ત્વવિદેકાત્મા જન્મમૃત્યુજરાતિગઃ ||૧૦૩||

ભૂર્ભુવઃસ્વસ્તરુસ્તારઃ સપિતા પ્રપિતામહઃ | યજ્ઞૌ યજ્ઞાપતિર્યજ્વા યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞાવાહનઃ ||૧૦૪||

યજ્ઞાભૂદ્યકૃદ્યજ્ઞી યજ્ઞાભુગ્યજ્ઞાસધનઃ | યજ્ઞાન્તકૃદ્યજ્ઞાગુહ્યમન્નમન્નાદ એવ ચ ||૧૦૫||

આત્મયોનિઃ સ્વયંજાતો વૈખાનઃ સામગાયનઃ | દેવકીનન્દનઃ સ્તષ્ટા ક્ષિતીશઃ પાપનાશનઃ ||૧૦૬||

શઙ્ખતૃન્નન્દકી ચક્રી શાર્ઙ્ગધન્વા ગદાધરઃ | રથાઙ્ગપાણિરક્ષોભ્યઃ સર્વપ્રહરણાયુધઃ ||૧૦૭||

સર્વપ્રહરણાયુધ નમઃ ઇતિ ||

ઇતીદં કીર્તનીયસ્ય કેશવસ્ય મહાત્મનઃ | નામ્નાં સહસ્રં દિવ્યાનામશેષેણ પ્રકીર્તિતમ્ ||૧||

ય ઇદં શ્રૃણુયાન્નિત્યં યશ્ચાપિ પરિકીર્તયેત્ | નાશુભં પ્રાપ્નુયાત્ કિંચિત્સો|મુત્રેહ ચ માનવઃ ||૨||

વેદાન્તગો બ્રાહ્મણઃ સ્યાત્ક્ષત્રિયો વિજયી ભવેત્ | વૈશ્યો ધનસમૃદ્ધઃ સ્યાચ્છૂદ્રઃ સુખમવાપ્નુયાત્ ||૩||

ધર્માર્થી પ્રાપ્નુયાદ્ધર્મમર્થાર્થી ચાર્થમાપ્નુયાત્ | કામાનવાપ્નુયાત્કામી પ્રજાર્થી પ્રાપ્નુયાત્પ્રજામ્ ||૪||

ભક્તિમાન્યઃ સદોત્થાય શુચિસ્તગ્દતમાનસઃ | સહસ્રં વાસુદેવસ્ય નામ્નામેતત્પ્રકીર્યેત્ ||૫||

યશઃ પ્રાપ્નોતિ વિપુલં જ્ઞાતિપ્રાધાન્યમેવ ચ | અચલાં શ્રિયમાપ્નોતિ શ્રેયુપાપ્નોત્યનુત્તમમ્ ||૬||

ન ભયં ક્વચિદાપ્નોતિ વીર્યં તેજશ્ચ વિન્દતિ | ભવત્યરોગો દ્યુતિમાન્બલરુપગુણાન્વિતઃ ||૭||

મુચ્યેત રોગાદ્રોગાર્તો બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ | ભયાન્મુચ્યેત ભીતસ્તુ મુચ્યેતાપન્ન આપદઃ ||૮||

દુર્ગાણ્યતિતરત્યાશુ પુરુષઃ પુરુષોત્તમમ્ | સ્તુવન્નામસહસ્રેણ નિત્યં ભક્તિસમન્વિતઃ ||૯||

વાસુદેવાશ્રયો મર્ત્યો વાસુદેવપરાયણઃ | સર્વપાપવિશુદ્ધાત્મા યાતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્ ||૧૦||

ન વાસુદેવભક્તાનામશુભં વિદ્યતે ક્વચિત્ | જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિભયં નૈવોપદાયતે ||૧૧||

ઇદં સ્તવમધીયાનઃ શ્રદ્ધાભક્તિસમન્વિતઃ | યુજ્યેતાત્મા સુખક્ષાન્તિશ્રીધૃતિસ્મૃતિકીર્તિભિઃ ||૧૨|

ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યં ન લોભો નાશુભા મતિઃ | ભક્તાનાં કૃતપુણ્યાનાં પ્રભવેત્પુરુષોત્તમે ||૧૩||

દ્યૌઃ સચન્દ્રાર્કનક્ષત્રા ખં દિશો ભૂર્મહોદધિઃ | વાસુદેવસ્ય વીર્યેણ વિદ્યુતાનિ મહાત્મનઃ ||૧૪||

સસુરાસુરગન્ધર્વં સયક્ષોરગરાક્ષસમ્ | જગદ્વશે|વર્તતેદં કૃષ્ણસ્ય સચરાચરમ્ ||૧૫||

ઇન્દ્રિયાણિ મનો બુદ્ધિઃ સત્ત્વં તેજો બલં ધૃતિઃ | વાસુદેવાત્મકાન્યાહુઃ ક્ષેત્રં ક્ષેત્રજ્ઞા એવ ચ ||૧૬||

સર્વાગમાનામાચારઃ પ્રથમં પરિકલ્પતે | આચારપ્રભવો ધર્મો ધર્મસ્ય પ્રભુરચ્યુતઃ ||૧૭||

ઋષયઃ પિતરો દેવા મહાભૂતાનિ ધાતવઃ | જઙ્ગમાજઙ્ગમં ચેદં જગન્નારાયણોદ્બવમ્ ||૧૮||

યોગો જ્ઞાનં તથા સાઙ્ખયં વિદ્યાઃ શિલ્પાદિકર્મ ચ | વેદાઃ શાસ્ત્રાણિ વિજ્ઞાનમેતત્સર્વં જનાર્દનાત્ ||૧૯||

એકો વિષ્ણુર્મહદ્બૂતં પૃથગ્ભૂતાન્યનેકશઃ | ત્રીન્ લોકાન્ વ્યાપ્ય ભૂતાત્મા ભુંક્તે વિશ્વભુગવ્યયઃ|

ઇમં સ્તવં ભગવતો વિષ્ણોર્વ્યાસેન કીર્તિતમે | પઠેદ્ય ઇચ્છેત્પુરુષઃ શ્રેયઃ પ્રાપ્તું સુખાનિ ચ ||૨૧||

વિશઅવેશ્વરમજં જગતઃ પ્રભવાપ્યયમ્ | ભજન્તિ યે પુષ્કરાક્ષં ન તે યાન્તિ પરાભવમ્ ||૨૨||

પદ્મપત્રવિશાલાક્ષ ! પદ્મનાભ ! સુરોત્તમ ! | ભક્તાનામનુરક્તાનાં ત્રાતા ભવ જનાર્દન ! ||૨૩||

યો માં નામસહસ્રેણ સ્તોતુમિચ્છતિ પાણ્ડવ | તેન ચૈકેન શ્લોકેન સ્તુત એવ ન સંશયઃ ||૨૪||

નમો|સ્તવનન્તાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાક્ષિશિરોરુબાહવે | સહસ્રનામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટીયુગધારિણે નમઃ ||૨૫||

નમઃ કમલનાભાય નમસ્તે જલશાયિને | નમસ્તે કેશવાનન્ત ! વાસુદેવ ! નમોસ્તુતે ||૨૬||

વાસનાદ્વાસુદેવસ્ય વાસિતં ભુવનત્રયમ્ | સર્વભૂતનિવાસો|સિ વાસુદેવ ! નમોસ્તુ તે ||૨૭||

નમો બ્રહ્મણ્યદેવાય ગોબ્રાહ્મણહિતાય ચ | જગદ્ધિતાય કૃષ્ણાય ગોવિન્દાય નમો નમઃ ||૨૮||

આકાશાત્પતિતં તોયં યથા ગચ્છતિ સાગરમ્ | સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ ||૨૯||

એષ નિષ્કણ્ટકઃ પન્થા યત્ર સમ્પૂજ્યતે હરિઃ | કુપથં તં વિજાનિયાગ્દોવિન્દહિતાગમમ્ ||૩૦||

સર્વદેવેષુ યત્પુણ્યં સર્વતીર્થેષુ યત્ફલમ્ | તત્ફલં સમવાપ્નોતિ સ્તુત્વા દેવં જનાર્દનમ્ ||૩૧||

યો નરઃ પઠતે નિત્યં ત્રિકાલં કેશવાલયં | દ્વિકાલમેકકાલં વા ક્રૂરં સર્વં વ્યપોહતિ ||૩૨||

દહ્યન્તે રિપવસ્તસ્ય સૌમ્યાઃ સર્વે સદા ગ્રહાઃ | વિલીયન્તે ચ પાપાનિ સ્તવે હ્યસ્મિન્ પ્રકીર્તિતે | યેન ધ્યાતઃ શ્રુતો યેન યેનાયં પઠયતે સ્તવઃ ||૩૩||

દત્તાનિ સર્વદાનાનિ સુરાઃ સર્વે સમર્ચિતાઃ | ઇહ લોકે પરે વાપિ ન ભયં વિદ્યતે ક્વચિત્ ||૩૪||

નામ્નાં સહસ્રં યો|ધીયે દ્વાદશ્યાં મમ સન્નિધૌ | શનૈર્દહતિ પાપાનિ કલ્પકોટિશતાનિ ચ ||૩૫||

અશ્વતેશસન્નિધૌ પાર્થ ! તુલસીસન્નિધૌ તથા | પઠેન્નામસહસ્રં તુ ગવાં કોટિફલં લભેત્ ||૩૬||

શિવાલયે પઠેન્નિત્યં તુલસીવનસંસ્થિતઃ | નરો મુક્તિમવાપ્નોતિ ચક્રપાણેર્વચો યથા | બ્રહ્મહત્યાદિકં ઘોરં સર્વપાપં વિનશ્યતિ ||૩૭||

ઇતિ શ્રીવિષ્ણોર્દિવ્યસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણં ||