--> Skip to main content


Achyutam Keshavam Lyrics – Download Bhajan Lyrics in PDF Format

Achyutham Kesavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim is a popular bhajan dedicated to Lord Vishnu. This Bhajan is chanted in the evening while performing puja and prayer. You can download Achyutam Keshavam Lyrics in PDF format here - Achyutam Keshavam Lyrics.
Below is the full prayer Achyutam Keshavam for you. If you do not prefer to download then you can copy it and use it.
Achyutham Kesavam Rama-Narayanam
Krishna-Damodaram Vasudevam Harim;

Shreedharam Madhavam Gopikavallabham
Janakee-Nayakam Ramachandram Bhaje

Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam
Madhavam Shreedharam Radhikaradhakam;

Indiramandiram Chetasa Sundaram
Devakee-Nandanam Nandajam Sandadhe
Vishnave Jishnave Shakhine Chakrine
Rukmineeragine Janakeejanaye;

Vallaveevallabha Yarchitayatmane
Kamsavidhvamsine Vamshine Te Namah
Krishna Govinda he Rama Narayana
Shreepate Vasudevajite Shreenidhe;

Achyutanata he Madhavadhokshaja
Dvarakanayaka Draupadee-Rakshakaa
Rakshasakshobhitah Seetayah Shobhito
Dandakaranya Bhoopunyata Karanah;

Lakshmanenanvito Vanariah Sevito
Gastyasampoojito Raghavah Patumam
Dhenukarishtaka Nishtakriddveshinam
Keshiha Kamsahridvamshiko vadakah;

Poothanakopakah Soorajakhelano
Bala-Gopalakah Patu mam Sarvada
Vidyududyotavan Prasphuradvasasam
Pravridambhodavat Prollasavigraham;

Vanyaya Malaya Shobitorasthalam
Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje
Kunchitaih Kuntalairbhrajamananam
Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh;

Harakeyoorakam Kankanaprojjvalam
Kinkineemanjulam Shyamalam Tam Bhaje

Achyuta syastakam Yah Pathedistadam
Prematah Pratyaham Purusah Saspruham
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram