Skip to main content

Navratri Day 2 Mantra – Second Day Prayers for Navratri in Hindi on September 22, 2017The second day Prayers for Navratri is dedicated to Goddess Brahmacharini. Navratri Day 2 Mantra in Hindi is given below. It is chanted on September 22, 2017 during Navratri. There are three mantras. First is Mool Mantra for second day of Navratri. Second is Dhyan Shloka dedicated to Goddess Brahmacharini. Third is a Stotra.  Fourth is the Kavach Mantra. You can chant also prayers like Lalita Sahasranama on the day.

There is no need to chant all mantras. Most devotees chant just the mool mantra.

Navratri Day 2 Mool Mantra
Navratri Day 2 Dhyan Mantra


वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्।
जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥
गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
धवल परिधानांब्रह्मरूपांपुष्पालंकारभूषिताम्॥
पद्मवंदनापल्लवाराधराकातंकपोलांपीन पयोधराम्।
कमनीयांलावण्यांस्मेरमुखीनिम्न नाभि नितम्बनीम्॥

Navratri Day 2 Stotra


तपश्चारिणीत्वंहितापत्रयनिवारिणीम्।
ब्रह्मरूपधराब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
नवचक्रभेदनी त्वंहिनवऐश्वर्यप्रदायनीम्।
धनदासुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
शंकरप्रियात्वंहिभुक्ति-मुक्ति दायिनी।
शान्तिदामानदा,ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्।

Navratri day 2 Kavach Mantra


त्रिपुरा में हृदयेपातुललाटेपातुशंकरभामिनी।
अर्पणासदापातुनेत्रोअर्धरोचकपोलो॥
पंचदशीकण्ठेपातुमध्यदेशेपातुमहेश्वरी॥
षोडशीसदापातुनाभोगृहोचपादयो।
अंग प्रत्यंग सतत पातुब्रह्मचारिणी॥