Skip to main content

Quotes from Rig VedaBe united. Speak in harmony.
Let your minds apprehend alike.
Common be your prayer;
Common be the end of your assembly;
Common be your resolution;
Common be your deliberations.
Alike be your feelings;
United be your hearts;
Common be your intentions;
Perfect be your unity.

Sam gacchadvam, sam vadhadvam
sam vo manamsi janatam
deva bhagam yatha purve, sam janana upasate
samano mantrah, samiti samani
samanam manah saha cittamesam
samanam mantramabhi mantraye vah
samanena havisa juhomi
samani va akutih samana hridayani vah
samanamastu vo mano yatha vah susahasati.

Latest Posts